Ο  Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών  και Πληροφόρησης  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) έχει στόχο :

  • Την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και
  • Την παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές Ανώτατης Εκπαίδευσης στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.
  • Οι αιτήσεις αναγνώρισης κατατίθενται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis. Σε αυτή, μπορείτε να καταθέσετε σκαναρισμένα τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία αναλαμβάνουμε να σας ετοιμάσουμε εμείς.

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αναγνωρίζει ακαδημαϊκούς τίτλους και δίνει αντιστοιχία με τίτλους που απονέμονται από τα ελληνικά ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δεν έχει καμία σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τους.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων πανεπιστημίων της Βουλγαρίας, ρυθμίζονται με την Οδηγία 2005/36/ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικής ειδίκευσης, που τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ.