Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας είναι ένα κρατικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο έχει αποδεχθεί την πρόκληση και την ευθύνη να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κοινού για την προετοιμασία εξειδικευμένων μηχανικών και την υποστήριξη της τεχνικής ανάπτυξης σε έναν κόσμο που υφίσταται παγκόσμιες, τεχνολογικές και πολιτισμικές αλλαγές.

Η αποστολή του TU-Varna είναι να αποτελέσει παράγοντα ανάπτυξης του πνευματικού δυναμικού της Βουλγαρίας, να υποστηρίξει τη διαδικασία της βιώσιμης ανάπτυξης και να συμβάλει στην επίτευξη νέων προτύπων στην επικοινωνία των ανθρώπων.

Ως μέρος του ρόλου του και με βάση τη στενή του συνεργασία με τη βιομηχανία, τον ενεργό ερευνητικό τομέα, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και με βάση τα δικά του επιτεύγματα και παραδόσεις, πρέπει να οργανώσει τη δημιουργία ειδικών υψηλής εξειδίκευσης με προσανατολισμό στην αγορά σε όλους τους εκπαιδευτικούς τίτλους βουλγαρόφωνους και αγγλόφωνους στην παγκόσμια οικονομία, πιο συγκεκριμένα στους τομείς:

 • Ναυπηγική και Ναυσιπλοΐα
 • Μηχανική και Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Υπολογιστών
 • Μηχανολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών και Αυτοματισμών
 • Βιομηχανία Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Βιομηχανική διαχείριση
 • Γεωπονία
 • Οικολογία και Τεχνολογίες για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βάρνας είναι το μόνο βουλγαρικό πολιτικό πανεπιστήμιο που ακολουθεί τη συγκεκριμένη αποστολή να ενσωματώσει σε μια ενιαία διαδικασία την εκπαίδευση μηχανικών και τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στους τομείς της ναυπηγικής και θαλάσσιας τεχνολογίας, της ναυσιπλοΐας και των υδάτινων μεταφορών, της οικολογίας και των τεχνολογιών μηχανικής για θαλάσσιο περιβάλλον.

Η δομή του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Βάρνας αποτελείται από 6 σχολές:

 • Σχολή Μηχανικών Παραγωγής
 • Σχολή Ναυπηγών
 • Σχολή Ηλεκτρολόγων
 • Τμήμα Ηλεκτρονικής
 • Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Αυτοματισμού
 • Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας και της Οικολογίας

και 2 κολλέγια:

 • College στη δομή της TU – Varna
 • Dobrudjanski College of Technology