Περιγράφονται τα βασικά έγγραφα που χρειάζονται για την εγγραφή σε κάποιο από τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά ή διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Κάθε Πανεπιστήμιο και κάθε τμήμα έχει διαφορετικές απατήσεις σε έγγραφα.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε στη συγκρότηση του φακέλου εγγραφής σας…

 

 1. Αίτηση προς τον Πρύτανη.
 2. Αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για όλη την περίοδο εκπαίδευσης του επικυρωμένα με Σφραγίδα Χάγης.
 3. Βεβαίωση από τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που να πιστοποιεί το δικαίωμα του αιτούντος να συνεχίσει την εκπαίδευσή του σε ανώτατα ιδρύματα στο κράτος στο οποίο έχει ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση του.

  *Παρατήρηση:
  - Το αντίγραφο του απολυτηρίου, η βεβαίωση της αναλυτικής βαθμολογίας, το δικαιολογητικό υπ’ αρ. 3 θα πρέπει να έχουν την πρωτότυπη επισημείωση (σφραγίδα) της Χάγης (Apostille)
  - Η σφραγίδα της Χάγης ή του Υπουργείου θα πρέπει να τοποθετείται από τη χώρα στην οποία εκδόθηκε το απολυτήριο, η βεβαίωση και η βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας.

 4. Ιατρική βεβαίωση- εκδοθείσα το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
 5. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
 6. Φωτογραφίες

 

 1. Αίτηση προς τον Πρύτανη.
 2. Αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για όλη την περίοδο εκπαίδευσης του επικυρωμένα με Σφραγίδα Χάγης.
 3. Αντίγραφο του Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Αναλυτικής Βαθμολογίας από το Πανεπιστήμιο που έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές με τους βαθμούς κατά όλη τη διάρκεια σπουδών επικυρωμένα με Σφραγίδα Χάγης.

  *Παρατήρηση:
  - Το αντίγραφο του απολυτηρίου, η βεβαίωση της αναλυτικής βαθμολογίας, το δικαιολογητικό υπ’ αρ. 3 θα πρέπει να έχουν την πρωτότυπη επισημείωση (σφραγίδα) της Χάγης (Apostille)
  - Η σφραγίδα της Χάγης ή του Υπουργείου θα πρέπει να τοποθετείται από τη χώρα στην οποία εκδόθηκε το απολυτήριο, η βεβαίωση και η βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας.

 4. Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας
 5. Αντίγραφο φωτοτυπία του Απολυτηρίου Λυκείου
 6. Πιστοποιητικό επάρκειας Αγγλικών B2, C1 ή C2 (για υποψηφίους για εκπαίδευση στα Αγγλικά)
 7. Ιατρική βεβαίωση- εκδοθείσα το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
 8. Βιογραφικό σημείωμα με μια συνοδευτική επιστολή απλή εξηγώντας τους λόγους που θέλετε να κάνετε αυτό το Μεταπτυχιακό (στα αγγλικά ή βουλγαρικά).
 9. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
 10. Φωτογραφίες

 

 1. Αίτηση με σύντομο βιογραφικό
  - καθορισμένο πεδίο σπουδών
  - τα θέματα στα οποία σκοπεύουν να εργαστούν στη διδακτορική τους διατριβή
  - επίπεδο επάρκειάς τους στις ξένες γλώσσες, και
  - τον επιστημονικό οργανισμό στον οποίο υποβάλλουν αίτηση.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο του Μεταπτυχιακού τους Διπλώματος και της αναλυτικής τους βαθμολογίας με Σφραγίδα Χάγης.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο του Πτυχιακού τους Διπλώματος και της αναλυτικής τους βαθμολογίας με Σφραγίδα Χάγης.
 4. Ιατρικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί το νωρίτερο ένα μήνα πριν από τη διαδικασία της αίτησης και επικυρωμένο από τις αντίστοιχες αρχές της χώρας του αιτούντος.
 5. Κατάλογος δημοσιεύσεων, εάν υπάρχει.
 6. Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Οι αιτούντες με διπλή υπηκοότητα θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα της βουλγαρικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
 7. Βεβαίωση για επίσημα αναγνωρισμένο Δίπλωμα ολοκληρωμένης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον το Δίπλωμα έχει εκδοθεί από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής.
 8. Βιογραφικό σημείωμα με μια συνοδευτική επιστολή απλή εξηγώντας τους λόγους που θέλετε να κάνετε αυτό το Μεταπτυχιακό (στα αγγλικά ή βουλγαρικά).